Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ», προϋπολογισμού 5.065.287,20 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 6.280.956,13 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του Θεάτρου Πέτρας, την περαιτέρω αντισεισμική του θωράκιση, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τη δημιουργία μικρών κτιριακών κατασκευών που φιλοξενούν δραστηριότητες συμπληρωματικές του θεάτρου. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης επέμβασης αντιμετωπίζεται η ανάγκη διαμόρφωσης της εισόδου στο χώρο και η οργάνωση της πορείας προς τα δύο υπαίθρια θέατρα, η αντικατάσταση ή ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων (φουαγιέ, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής, χώροι των καμαρινιών των ηθοποιών – τα οποία βρίσκονται κάτω από την κεντρική
διαμορφωμένη με σκυρόδεμα κερκίδα – και άλλοι βοηθητικοί αποθηκευτικοί και ηλεκτρομηχανολογικοί χώροι). Τέλος, θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και χωροθέτηση των νέων κατασκευών, η αναδιαμόρφωση της περίφραξης που περιβάλλει το σύνολο του χώρου, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα για εμποδιζόμενα άτομα.
Το έργο, βάσει της ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/51947/46 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3198/Β/15.05.2023) απόφασης, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» – ID 16873 – που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών ως
Υποέργο 1 της συνολικής χρηματοδότησης, για το ποσό των 6.280.956,13 €.
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πετρούπολης με Κ.Α. 64-7326.0009 ως πολυετές.
Το εν λόγω έργο, ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3665/2008. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες των Οικοδομικών Εργασιών, Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και έργων Πρασίνου.

Αρχεία 

Ανακοίνωση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.