Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με  κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, που θα δοθεί ως εξής:

  • με ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι: Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου (κατεψυγμένα), Οπωροπωλείου , Ελαιολάδου. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής των τροφίμων την ημέρα παράδοσης, είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
  • με τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών μιας ομάδας για τα υπόλοιπα είδη: Αρτοποιείου , Παντοπωλείου, Γάλα εργαζομένων Είδη κυλικείου ΚΑΠΗ.

Με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 272.435,40€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 310.915,94€ με κωδικό CPV: 15300000-1, 15110000-2, 03311000-2, 03131000-8, 15861000-1, 15831000-2,15841000-5, 15511000-3, 15800000-6, 15411110-6

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 8 ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή / και για το σύνολο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά ομάδα.

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε  ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   19/12/2022 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις  23 /12/2022 και ώρα 11:00

Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα  (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Αριθμός Συστήματος 176281

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό  (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 5.448,70 € (πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά ).  Αναλυτικά: ΟΜΑΔΑ 1: 1.115,38 €  ΟΜΑΔΑ 2: 126,00 €, ΟΜΑΔΑ 3: 474,82 € ΟΜΑΔΑ 4: 512,00 € ΟΜΑΔΑ 5 : 152,20 €, ΟΜΑΔΑ 6: 349,80 € ΟΜΑΔΑ 7: 2.478,00 € , ΟΜΑΔΑ 8: 240,51€.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α 176281) μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν4412/2016.

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10/11/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού