Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης ως εξής:
Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2: με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης χονδρικής τιμής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους/των ειδών, και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) ως θα προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Για το ΤΜΗΜΑ 3: με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (αμόλυβδη βενζίνη) ως θα προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Για όλα τα ανωτέρω τμήματα , το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).
Με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 926.612,90 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.149.000,00€ με κωδικό cpv: 09134100-8, 09135100-5, 09132100-4.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 3 τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή / και για το σύνολο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά Τμήματα.
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (είκοσι επτά) 27 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/06/2024 και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 03/07/2024 και ώρα 11:00
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 18.530,26 € (δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά ). Αναλυτικά: ΤΜΗΜΑ 1: 11.000,00€ (έντεκα χιλιάδες ευρώ) € ΤΜΗΜΑ 2: 5.935,48€ (πέντε χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) €, ΤΜΗΜΑ 3: 1.596,77€ (χίλια
πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά).
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 350527) μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν4412/2016.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/05/2024 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού