Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών , η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης ως εξής:

  • Για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β: με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης χονδρικής τιμής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους/των ειδών, και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) ως θα προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  • Για την ΟΜΑΔΑ Γ: με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (αμόλυβδη βενζίνη) ως θα προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Για όλες τις ομάδες ανωτέρω, το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).

Με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 707.589,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 877.410,36€ με κωδικό cpv: 09134100-8, 09135100-5, 09132100-4.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 3 ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή / και για το σύνολο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά ομάδα.

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/03/2023 και ώρα 14:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 08/03/2023 και ώρα 10:00

Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr.  στην ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 7.075,89 € (επτά χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά ). Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ 1: 3.056,25 €

ΟΜΑΔΑ 2: 3.655,64 €

ΟΜΑΔΑ 3:    364,00€.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 181983) μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν4412/2016.

Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/02/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού