Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών , η οποία θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης ως εξής:
–  Για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β: Mε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης χονδρικής τιμής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, ως θα προκύπτει από το Δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει την ημερομηνία παράδοσης για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής .
–  Για την ΟΜΑΔΑ Γ: Mε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, ως θα προκύπτει από το Δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει την ημερομηνία παράδοσης για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής .
Για όλες τις ομάδες ανωτέρω, το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).
Με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 689.655,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 855.172,20€ με κωδικό cpv: 09134100-8, 09135100-5, 09132100-4.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 3 ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή / και για το σύνολο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά ομάδα.
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/01/2023 και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 27/01/2023 και ώρα 11:00
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr .
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 6.896,55 € (έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά ).
Αναλυτικά: ΟΜΑΔΑ 1: 3.091,20 € ΟΜΑΔΑ 2: 3.437,25 €, ΟΜΑΔΑ 3: 332,10€.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 178278) μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν4412/2016.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού