Προκύρηξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2017.

Αρχεία:

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕΛΕΤΗ
EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)