Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο των  Οικονομικών Καταστάσεων από Ορκωτούς Λογιστές (χρήσης 2016).