Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την προμήθεια τροφίμων τροφίμων (είδη κρεοπωλείου – γάλα εργαζομένων), για τις ανάγκες του Δήμου.
Ενημερωθείτε από την αντίστοιχη μελέτη.