Περίληψη Διακήρυξης, για την ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων.