Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών σιδήρου και λαμαρίνας για το έτος 2021, σύμφωνα με τη σχετική 27/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που
είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21REQ008558534, σας καλεί όπως καταθέσετε σχετική οικονομική προσφορά, μέχρι την Τρίτη 01/06/2021 ( μέσω email στο supplies@petroupoli.gov.gr ).
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει προβλεφθεί το ποσό των €5.998,00 με το Φ.Π.Α στον ΚΑ 70.6699.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους 2021.

Αρχεία:
Πρόσκληση
Μελέτη