Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 2020

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη…

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ…

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου. Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ…

Αποτελέσματα διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Αποτελέσματα διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Με το υπ’ αριθμό ΑΔΑ 9ΨΒΒΩΞΣ-33Π έγγραφο του Δήμου Πετρούπολης. ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών…

Ανακοίνωση για την μεταβολή των όρων υπολογισμού του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων.

Ανακοίνωση για την μεταβολή των όρων υπολογισμού του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων των δήμων. Το Υπουργείο Εσωτερικών με το…

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πετρούπολης . Η προθεσμία υποβολής…

Οδηγίες για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσιας πρόσκλησης Νο 4/2020).

Ανακοίνωση Παρακαλούνται οι επιτυχόντες ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ  (Δημόσιας πρόσκλησης Νο 4/2020) που κατέχουν Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, να αποστείλουν στο email: aitisi@petroupoli.gov.gr τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά….

Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής.(05.10.2020)

Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί προκειμένου…

Προμήθεια τροφίμων, ειδών κυλικείου και γάλακτος προσωπικού 2020

Ο Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, που θα δοθεί ως εξής:…

Προμήθεια στεγάστρων λεωφορείων 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς «Προμήθεια στεγάστρων λεωφορείων». Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 31/07/2020 ημέρα Παρασκευή…