Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Πετρούπολης στο πλαίσιο της διενέργειας του με αριθμ πρωτ 7696/5-3-2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED σε οδούς του Δήμου Πετρούπολης (ΑΔΑ : 6ΗΞΠΩΞΣ-ΤΟΘ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 199.999,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικούς CPV: 34993000-4 (Φωτιστικά οδών), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 107231
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 19η/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 23/4/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Αρχεία:

  1.  Ανακοίνωση Παράτασης Διαγωνισμού.