Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 07 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  13ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.