Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 05 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,

Αρχεία:
Πρόκληση της  10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.