Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ  (Δημόσιας πρόσκλησης Νο 4/2020) που κατέχουν Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, να αποστείλουν στο email: aitisi@petroupoli.gov.gr τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά.

  • Συστατικό Σημείωμα ΟΑΕΔ.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) όπου ο ωφελούμενος θα εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
  • Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης/Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
  • Αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ/ΤΕΑΜ).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία τίτλου σπουδών [Πανεπιστημιακής – Τεχνολογικής -Μεταδευτεροβάθμιας – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) & άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Όπου απαιτείται).
  • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ (Για τις θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) Διοικητικού/Οικονομικού- Διοικητικού/Λογιστικού-Οικονομικού/Λογιστικού.
  • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ)- για τις θέσεις οδηγών.