ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 

 Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0502  Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  6ΕΑΡΩΞΣ-Π3Α  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
 0227  Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων με δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων.  7091ΩΞΣ-7ΝΓ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
 0226  Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  7ΤΑ6ΩΞΣ-ΘΥΜ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
0172Α  Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής.    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
0171  Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.  ΩΑΤΠΩΞΣ-0ΡΥ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
0127 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  6Γ83ΩΞΣ-1ΔΡ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017