Αρ. Απόφασης

  Θέμα

1010/2014 Mεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής του Δημάρχου Πετρούπολης.
 997/2014 Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 937/2014 Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.