Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών του διαγωνισμού με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται ανά είδος στην υπ αριθμ 52/2018 μελέτης του Δήμου για την «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Πετρούπολης» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 157.552,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 ομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των ειδών που απαρτίζουν κάθε μια ομάδα ξεχωριστά.
ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ, ΑΡΠΑΓΗ. Συστημικός αριθμός : ΕΣΗΔΗΣ 68453.
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. Συστημικός αριθμός: ΕΣΗΔΗΣ 68458.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02/01/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/01/2019 και ώρα 15:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 17/01/2019 και ώρα 12:00
Αρχεία:
1. Διακήρυξη
2. Μελέτη
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
5. ΤΕΥΔ.