Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων εξειδίκευσης του επιμέρους προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων / δράσεων που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο
Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 βάση της νέας ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας, ο ΑΣΔΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ως άνω προγράμματος, βρίσκεται σε διαδικασία διενέργειας της ως άνω διαδικασίας με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
Για το λόγο αυτό ματαιώνεται η 11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί, την 30η Μαΐου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα την «Έγκριση Υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης για την Προγραμματική περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ».
Αναλόγως με την εξέλιξη της ως άνω διαδικασίας μεταξύ του ΑΣΔΑ και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, θα καθορισθεί νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η ημερομηνία της οποίας θα σας γνωστοποιηθεί αρμοδίως με την έκδοση νέας πρόσκλησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Αρχεία:

Ματαίωση της 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.