Λόγω μη υποβολής θεμάτων μέχρι την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 9044/16.02.2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να καταρτισθεί η ημερήσια διάταξη της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, με ημερομηνία διεξαγωγής την 26η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω συνεδρίαση δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ