Δήμος Πετρούπολης

Δήλωση Διαζυγίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής πρωτότυπο (για θρησκευτικό γάμο)
2. Απόφαση διαζυγίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας ίδιου πρωτοδικείου πρωτότυπο (για πολιτικό γάμο).

Η δήλωση γίνεται από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, εντός τριάντα (30) ημερών.