Διευθυντής

Πυρήνας της πολιτικής του Δήμου για τον πολιτισμό – αθλητισμό είναι ότι αποτελούν κομμάτι της πνευματικής ανάπτυξη του λαού. Ως κοινωνικά φαινόμενα και λειτουργίες συνδέονται ευρύτερα με την υγεία, φυσική κατάσταση και την ψυχική ισορροπία. Αποτελούν βασική προϋπόθεση, ιδιαίτερα για τους νέους, ώστε να διαμορφώσουν πιο ολοκληρωμένη κοινωνική προσωπικότητα, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα, την αγωνιστικότητα και την πειθαρχία σε κοινωνικές αξίες. Βοηθούν τον άνθρωπο να ενταχθεί στην κοινωνία, να δουλεύει συλλογικά, να έχει στόχους, να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του.
Ο πολιτισμός – αθλητισμός είναι λαϊκά δικαιώματα και πρέπει να συγκροτούνται σε πλατιά λαϊκή βάση συσπειρώνοντας ευρύτερα τους πολίτες. Δεν πρέπει να βασίζονται στους επιχειρηματίες και τους χορηγούς που στόχο έχουν την εμπορευματοποίηση  και το κέρδος.


Η Διεύθυνση σχεδιάζει εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.


Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νεολαίας:
Προΐσταται των τμημάτων και γραφείων και ευθύνεται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις δραστηριότητές τους.