Διευθυντής

Η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια  για την αποτελεσματική  τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.Συγχρόνως,η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών,εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι οι εξής:

Γραφείο Διευθυντή-Γραμματεία:

Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της και συγκεκριμένα:
– Το γραφείο αυτό έχει την  ευθύνη για όλες τις υποθέσεις της Δ/νσης και ενημερώνει το Δ/ντή για κάθε υπόθεση.
– Παρακολουθεί τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Δ/νσης , τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου, πρωτοκολλεί την εισερχόμενη αλληλογραφίας της Δ/νσης, τη διαβιβάζει στα τμήματα και  εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει ο Δ/ντής.
– Διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία, δακτυλογραφεί και εκτυπώνει τα αναγκαία κείμενα, προβαίνει στην παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail),κλπ.
– Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της  Υπηρεσίας.
– Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο.
– Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί  όλες τις διατάξεις, εγκυκλίους, διατάγματα κλπ που αφορούν τη Δ/νση.