Δήμος Πετρούπολης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
προκηρύσσει επαναληπτική μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 μίσθωσης ακινήτου και την υπ’ αριθμ.25/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Παιδείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικές Υπηρεσίες) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως την 28-02-2024, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.259/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11 Mαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης, Εθν. Αντίστασης αρ. 61 – Πετρούπολη.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από την Περίληψη Διακήρυξης της επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας.

 

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης της επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας.