«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»
  • O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.460.719,52 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %)
  • CPV : 45222000-9, 45316100-6
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 608.820,83 €, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 202.159,24 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 145.976,41 €, Απρόβλεπτα: 143.543,47 €, Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε.: 77.499,66 €, ήτοι σύνολο: 1.177.999,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
  • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
  • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .
  • Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι: 93030

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 21 / 10 / 2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως  23 / 10 / 2020.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την
29 / 10 / 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 03 / 11 / 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης
Αρχεία Διαγωνισμού

ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.029 ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ:

03. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
04. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
05. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ