Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Την Πέμπτη 09-03-2023, ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης, στην οδό Κ. Βάρναλη 67, θα διενεργηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δημόσια κλήρωση, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της αυτής οργανικής μονάδας, για την ανάδειξη των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών, της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό 904.333,00, Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%), 729.300,66 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % ), συμβατικού ποσού 278.922,82 Ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2017ΣΕ05500010 με ΣΑΕ 055 για το ποσόν των 271.300,00 € και από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολείων Δήμου για υπόλοιπο ποσόν των 7.622,82 €.
Η τελική δαπάνης εκτέλεσης του έργου ανήλθε στο ποσό των 278.014,74 €.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω σχετικών διατάξεων.