Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 34590 Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 31478/01.09.2021 και 31887/06.09.2021
Απόφασεων Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου και Μεταβίβαση της άσκησης των Αρμοδιοτήτων
ΩΑΗΒΩΞΣ-Ψ6Ν  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021