Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0759 Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 9ΞΦΑΩΞΣ-86Υ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020