Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Πρόσληψη  προσωπικού τριών (3) ατόμων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου μας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΥΕ Νεκροθαφτών  2 4
ΔΕ Διοικητικών 1 4
                    ΣΥΝΟΛΟ 3  

 
Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 07/05/2020 έως 11/05/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Αρχεία:
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.