Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο» συνολικής διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το κείμενο της ανακοίνωσης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από το Σάββατο 21/10/2023 έως και Δευτέρα 30/10/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη Αττικής ΤΚ 13231,
απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού,
υπόψιν κας Ρουστέμη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας 213 2024473 – 213 2024438 – 213 2024451)

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση και τα παραρτήματα αυτής.