Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – “Ε.Σ.Ε.Κ.Κ” του Δήμου Πετρούπολης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 48.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 59.520,00 €), με κωδικό CPV : 79415200-8.
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/12/2023 στις 14:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 06/12/2023 στις 11:00.
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Συστ. Αριθμός: 259125) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως άνω σύνδεσμο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι € 960,00 (εννιακόσια εξήντα ευρώ).
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού