Ο Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για όλα τα τμήματα, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικής προσυπολογιζόμενης δαπάνης 1.262.550,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 1.565.562,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς όλους σε διάφορα πεδία (κοινωνική πρόνοια, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός και αναψυχή). Στο επίκεντρο της προτεινόμενης πράξης τίθεται ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον . Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Πετρούπολης, με την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού αποσκοπεί στην
απόκτηση κοινωνικής συνοχής με τη παράλληλη ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τη δημιουργία υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής για όλους. Επιπλέον, αποσκοπεί στην επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης του Δήμου και στη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αφενός για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και αφετέρου για τον περιορισμό του λειτουργικού του κόστους.
Επιπλέον, ο Δήμος μέσω του εμπλουτισμού των ψηφιακών υπηρεσιών του, στοχεύει στη βελτίωση των συναλλαγών με τις υπηρεσίες του, στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και στην στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοικτών, διαφανών διαδικασιών που προστατεύει τους κατοίκους και τα δεδομένα της πόλης, προστατεύει από κυβερνοεπιθέσεις και διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των κατοίκων και ενισχύει διαρκώς την ψηφιακή της ταυτότητα συνολικά.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7135.0014 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του Φορέα.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ26370007)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πετρούπολης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1224/17.05.2023 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει λάβει κωδικό MIS 6000366.

Διενέργεια διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 02.02.2024 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
–  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 07.02.2024 και ώρα 11:00.
–  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Κριτήριο Κατακύρωσης
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για όλα τα τμήματα.

Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Δημοσίευση διαγωνισμού
Η διακήρυξη απεστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 13.12.2023.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 281315 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 .
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Προδικαστικές προσφυγές
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Επιπλέον πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμου Πετρούπολης αρμόδιος υπάλληλος κα Αθανασίου Αγαθή (τηλ.: 213 20 24 456, email: supplies@petroupoli.gov.gr) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.petroupoli.gov.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού