Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14 Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  5ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.