Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Πετρούπολης μέχρι 29-07-2022 ημέρα Παρασκευή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση θέσεων των κάτωθι Περιπτέρων όπως αυτά αναλύονται στην σχετική προκήρυξη

  • επί της οδού Αν. Ρωμυλίας αριθμ 125 (Ο.Τ 168) και

  • επί της πλατείας Θέτιδος

Δείτε την Προκήρυξη.