Στις 09 Σεπτεμβρίου 2022 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 7/2022 πράξη της, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

 

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 07/2022