Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Πετρούπολης στο πλαίσιο της διενέργειας του με αριθμ πρωτ 42181/9-11-2021 ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος “δια βίου μάθηση” (ΑΔΑΜ : 21PROC009561005) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 307.903,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/12/2021 και ώρα 15:00μ.μ, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 141123, λόγω τεχνικού προβλήματος του ΕΣΗΔΗΣ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 29η/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ . Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.
Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 04/01/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ. 213 2024409/456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.petroupoli.gov.gr & www.promitheus.gov.gr (αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 141123)

 

Αρχεία:

Έγγραφο παράτασης διαγωνισμού