Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης,  19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.