Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο υπό τη μορφή
διδάκτρων από τους ωφελούμενους, με αντικείμενο το έργο: “Λειτουργία τμήματος Κινησιολογίας” συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 20/10/2021 έως και Παρασκευή 22/10/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης και η οποία θα συνεδριάσει μετά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής.

 

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση