Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων στο Γ' κύκλο του Προγράμματος Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι,παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20.00 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Γ’

Κύκλο του Έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς
Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές
Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με MIS
5045662, που υλοποιεί ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ),
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Αντικείμενο της Πράξης είναι:
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και Mentoring (30 ατομικές συνεδρίες)
• Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 220 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα
• Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από τα παραπάνω προγράμματα από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Η Πράξη απευθύνεται σε 700 ωφελούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης.
2. Να είναι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ όπως ορίζεται και ισχύει στο καταστατικό του
3. Να διαθέτουν ελληνικό απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή πιστοποίηση ελληνικής γλωσσομάθειας (επίπεδο τουλάχιστον Β2)

Οι καταρτιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (μεικτά) ανά ώρα κατάρτισης που παρακολούθησαν.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.training.asda.gr και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερωθεί χρησιμοποιώντας τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) της αίτησης που υπέβαλε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και να ενημερωθείτε σχετικά με: τα προγράμματα κατάρτισης, τα μόρια-κριτήρια αξιολόγησης & τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην ιστοσελίδα: www.training.asda.gr.