Με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 31887/06.092021 Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζονται τα εξης:

Α. Τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου κ. Στυλιανού Χρυσικού, ως άμισθου Αντιδημάρχου, του Δήμου Πετρούπολης, με θητεία από 06.09.2021 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
• Συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και ειδικότερα σε θέματα Αθλητισμού, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
• Επίσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ελέγχου της καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων αρμοδιότητά του, όπως των γηπέδων Γρηγορίου με όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο, όλων των ανοικτών γηπέδων με τις εγκαταστάσεις τους, του Κλειστού Γυμναστηρίου «Παξιμαδάς» με τις εγκαταστάσεις τους, του Γυμναστηρίου Ανδρών – Γυναικών, του Δημοτικού Κολυμβητηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο αυτού (κερκίδες κ.λ.π.), όπως και όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αυτού, τα κλειστά Γυμναστήρια των Σχολείων κ.λ.π.
• Την ανάθεση της αρμοδιότητας τέλεσης Πολιτικών Γάμων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 321/82.

Β. Ο ορισμένος Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.