ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε παρακάτω τους πίνακες προσληφθέντων  για τις υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.