Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την επιπλέον πρόσληψη ενός (1) ατόμου (εργάτης γενικών καθηκόντων/ πυροφύλακας) προσωπικού πυρασφάλειας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών, για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης πυρασφάλειας, για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης, κατά την θερινή περίοδο, έτους 2021.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Για τη θέση του Εργάτη Γενικών Καθηκόντων / Πυροφύλακα  δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α..Ε.Δ.
4. Εκκαθαριστικό εφορίας (τελευταίου έτους).
5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά με κώλυμα διορισμού ( θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία ).
Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά τους) αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία μίας (1) ημέρας, ήτοι στις 11/06/2021.
Μετά την επιλογή τους, τα επιπλέον δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά έως την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση