Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,  προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί το
8ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης, Εθν. Αντίστασης  61 – Πετρούπολη.

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της Περίληψης Διακήρυξης.

 

Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης