Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Ο Δήμος Πετρούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει να
προσκομιστούν:
– πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
– πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (αν πρόκειται για άνδρα ενδιαφερόμενο)
– πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι:
– κατέχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ε. Ε (άρθρο 12 Ν.3584/2007)
– είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν.3584/2007)
– έχουν (για τους άντρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν.3584/2007)
– δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή δεν έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση στερητική ή επικουρική (πλήρη ή μερική) ή απασχόληση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση (άρθρο 16 Ν.3584/2007)
– δεν έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/2007)

Β. Να είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού.
Γ. Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
Δ. Καλή γνώση Η/Υ.
Ε. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΣΤ. Επιθυμητή εμπειρία σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Z. Να έχει προϋπηρεσία στη μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων και ιδιαίτερα στις κατηγορίες των κτιριακών έργων, των εργασιών επισκευής και συντήρησης
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και στη συντήρηση ασφαλτικών ταπήτων του οδικού
δικτύου.

AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
–  Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιασδήποτε μορφής.
–  Θα διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.
–  Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δ.Σ. και την Ο.Ε. ανάλογα με τις αρμοδιότητες του (παρ. 6 άρθρο 163 Ν.3584/2007).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Τίτλους Σπουδών
5. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλέπε παράγραφο Α).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της
παρούσας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr.
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 26/02/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 2/03/2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, ενεργείται, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η απόφαση αυτή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.