Με την υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 31478 από 01.09.2021  Απόφαση  Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, αποφασίζονται τα εξης:

Τον ορισμό των κατωτέρω δημοτικών συμβούλων, ως Αντιδημάρχων του Δήμου Πετρούπολης, με θητεία από 01.09.2021 μέχρι 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΗΣ
3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
4. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΧΙΔΟΥ
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ
6. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
7. ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

1. Στον κ. Νικόλαο Κακαβά, έμμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων, που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ο ορισμένος Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Στον κ. Παναγιώτη Κάκαλη, έμμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας (άδειες καταστημάτων, λαϊκές αγορές περίπτερα, υπαίθριο εμπόριο) καθώς και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων.
Ο ορισμένος Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3. Στον κ. Θεόδωρο Λάππα, άμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
Επίσης, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα για την εποπτεία και ευθύνη καλής λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.
Ο ορισμένος Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, εκτός των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες παραμένουν στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Στην κ. Χρυσάνθη Παχίδου, έμμισθη Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και συγκεκριμένα σε θέματα Πολιτισμού και Νεολαίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
Επίσης, τις αρμοδιότητες ελέγχου, καλής λειτουργίας των αιθουσών και χώρων των μαθημάτων και γενικότερα των εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς της.
Η ορισμένη Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

5. Στον κ. Αθανάσιο Σκαλιστήρα, έμμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
Επίσης τις αρμοδιότητες ελέγχου, καλής λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών, των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων οργάνων γυμναστικής ενηλίκων, της οδοποιίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και της συντήρησης – αποκατάστασης των Σχολικών κτιρίων.
Ο ορισμένος Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

6. Στην κ. Αικατερίνη Σταματοπούλου, έμμισθη Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), του Αυτοτελούς τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Οργάνωσης, τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τον συντονισμό εθελοντικών δράσεων και νέας γενιάς καθώς και αρμοδιότητες που άπτονται της πολιτικής ισότητας των φύλων, της απασχόλησης και τη στήριξη της εργαζόμενης μητέρας, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
Επίσης, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα για την εποπτεία και ευθύνη καλής λειτουργίας του Ληξιαρχείου καθώς και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων εν απουσία του Ληξιάρχου, όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ορισμένη Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

7. Στον κ. Φώτιο Χριστόπουλο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.
Ο ορισμένος Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Επίσης, σχετικά με τους ανωτέρω ορισμένους Αντιδημάρχους, ισχύουν τα κάτωθι:
Άμισθος Αντιδήμαρχος ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Λάππας.

• Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Ανατίθεται σε όλους η αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 321/82.
• Εξουσιοδοτούνται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
• Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
• Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
• Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος Χριστόπουλος.