Δήμος Πετρούπολης

Αναστολή διαδικασίας εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Σε εφαρμογή της  υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών,  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με συνέπεια να μην μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από τις ισχύουσες διατάξεις.
Ως εκ τούτου αναστέλλεται η όλη διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.
Με νεώτερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι τόσο για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, όσο και για την ημερομηνία σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.
Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.