Δήμος Πετρούπολης

Στις 07 Νοεμβρίου 2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 9/2019 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2019.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 09/2019