Δήμος Πετρούπολης

Ενημερωθείτε για τους Προσωρινούς Χώρους Καταφυγής – Συγκέντρωσης του πληθυσμού, στο Δήμο Πετρούπολης, σε περίπτωση Σεισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής:
Χώροι καταφυγής ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.