ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2019», με προϋπολογισμό 25.240,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε για το εν λόγω έργο, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 04 / 06 / 2019 (ημέρα Τρίτη). Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.
ΑΡΧΕΙΑ:
00. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
05. ΓΣΥ
06. ΕΣΥ
07. ΤΣΥ
08. T.E.Y.Δ.