ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4479/2017, “Προσθήκη άρθρου 56Β στο Ν. 2725/1999”, η άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 εκδίδεται  από τον Δήμο.
Συγκεκριμένα, για την έκδοση άδειας λειτουργίας των σωματειακών αθλητικών εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας σωματείων αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) οι οποίες ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/558576/27822/3786/867/29/12/2017, κατηγοριοποίηση-αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – Ν.4479/2017 (Α’ 94) «Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις»  απαιτούνται τα εξής:
Αίτηση στην υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα:
Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου ή ιδιώτη μηχανικού περί κατάταξης σε κατηγορία του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν.4479/2017, της αθλητικής εγκατάστασης στην οποία δραστηριοποιείται το σωματείο.
Βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ 3568 Α΄).
Αντίγραφο καταστατικού σωματείου
Αντίγραφο απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κτίσματος
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
 
Αρχεία: